ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGÂN SƠN NĂM HỌC 2009-2010

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGÂN SƠN

1, Tình hình cơ bản của nhà trường:

a, Kết quả đạt được của năm học 2009-2010:

Tổng số lớp: 16, tổng số học sinh cuối năm học: 508

- Tuyển mới lớp 10: 235 học sinh, tỷ lệ tuyển: 85%.

- Duy trì sĩ số: 93,7%.

- Xếp loại học lực: Giỏi: 7/508 = 1,38%, Khá: 34/508 = 6,69%, Trung bình: 220/508= 43,31%, Yếu: 242/508= 47,64%, Kém: 5/508= 0,98%.

- Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 193/508=37,99%, Khá: 157/508= 30,91%, Trung bình: 155/508= 30,51%, Yếu: 3/508= 0,59%.

- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 52,06% (tính riêng số học sinh đang học là 55,33%).

b, Tình hình cơ bản của nhà trường năm học 2010-2011:

- Tình hình số lượng:

+ Học sinh: Tổng số lớp: 15, trong đó khối 10: 6 lớp, khối 11: 5 lớp, khối 12: 4 lớp.

Tổng số học sinh: 532 , trong đó khối 10: 227 , khối 11: 175 , khối 12: 130.

+ Giáo viên: Biên chế giao: 34, số đã tuyển: 33, trong đó Toán: 5, Lý: 3, Hoá: 3, Sinh: 2, Tin: 2, Văn: 4, Sử: 2, Địa: 2, GDCD: 1, Tiếng Anh: 5, Thể dục: 3, KTCN: 1(có 02 giáo viên nữ nghỉ thai sản từ 20/9/2010 đến 20/01/2011, trong đó 01 giáo viên Tin, 01 giáo viên Tiếng anh).

+ Cơ sở vật chất: có đủ 15 phòng học để học một ca, có 03 phòng thực hành Tin học, 01 phòng bộ môn Hoá- Sinh, 01 phòng bộ môn Lý – KTCN, có thư viện. Có đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu, sách giáo khoa cho học sinh, tài liệu tham khảo cho giáo viên.

Bài tin liên quan