Báo cáo đánh giá chương trình sách giáo khoa

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 

SỞ GD & ĐT BẮC KẠN                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGÂN SƠN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       Số: / BC – THPT Ngân Sơn, ngày 02 tháng 04 năm 2008

                                                                                            BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Vài nét về tổ chức đánh giá chương trình, sách giáo khoa của đơn vị.

- Họp Tổ chuyên môn lấy ý kiến của tất cả các  giáo viên đối với chương trình và sách giáo khoa từng môn: 28,29/3/2008.

- Hội thảo cấp trường : 01/4/2008.

- Thành phần tham gia Hội thảo: + Ban giám hiệu: 03

+ Giáo viên:

2. Một số nét cơ bản về giáo dục của Nhà trường:

- Số lớp, số học sinh:

+ Khối THPT: 17 lớp, 682 HS

+ Khối THCS: 9 lớp, 319 HS

Tất cả số lớp trên đều học 1 buổi /ngày.

- Tình hình đội ngũ giáo viên: Tổng số giáo viên 56, đều đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Cở sở vật chất: Đủ phòng học và các thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhà trường triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời, tương đối hiệu quả.

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa được thực hiện theo chỉ đạo của cấp và thực hiện tự bồi dưỡng thường xuyên trong quá trình giảng dạy.

II. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THPT.

1.Chương trình của từng môn học:

- Nội dung chương trình từng môn đáp ứng được mục tiêu của giáo dục Trung học phổ thông.

- Nội dung chương trình hiện đại, cập nhật, sát thực tiễn Việt Nam. Có sự cân đối giữa lí thuyết và thực hành, vận dụng. Các mạch kiến thức của chương trình được sắp xếp và phát triển hợp lý.

- Nội dung và các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với trình độ phát triển của học sinh.

- Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ rất cụ thể giúp định hướng tốt trong đổi mới phương pháp dạy học.

2. Chương trình giáo dục Trung học:

Nội dung đáp ứng mục tiêu giáo dục và định hương tốt cho đổi mới phương pháp dạy học.

Tuy nhiên đối với các trường miền núi do cơ sở vật chất còn khó khăn, học sinh ở rải rác và xa địa điểm trường, điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển nên việc tổ chức các hoạt động giáo dục như hoạt động giáo dục hướng nghiệp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,.. khó khăn và chưa đạt hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10, LỚP 11.

a. Ưu điểm:

- Nội dung sách thể hiện đúng mục tiêu, yêu cầu nêu trong chương trình giáo dục, hiện đại, cập nhật kiến thức, thiết thực và sát thực tiễn Việt Nam.

- Nội dung sách giáo khoa được xây dựng đảm bảo tính hệ thống của kiến thức, cân đối giữa lý thuyết và thực hành, vận dụng. Ngoài kiến thức chính mà học sinh cần đạt được, mối bài học còn có thêm phần các câu hỏi, các bài tập vận dung, hệ thống tranh ảnh, bảng biểu, hỗ trợ giáo viên và học sinh đổi mới phương pháp dạy học.

- Mức độ kiến thức trong sách giáo khoa phù hợp với trình độ phát triển của học sinh, trình độ giáo viên.

- Về hình thức và cách trình bày của sách giáo khoa: Có sự hợp lý của cấu trúc, thống nhất về cách trình bày của các chương, mục, bài; sách được trình bày đẹp, hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, rõ ràng; có sự phù hợp giữa kênh hình, kênh chữ và nội dung bài học; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh.

b. Hạn chế:

Nội dung một số bài học dài, có sơ đồ khó hiểu hoặc có kiến thức liên môn mà học sinh chưa được học.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều